Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSERVICE VEENENDAAL

I DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de Stichting: de stichting Stichting Sportservice Veenendaal, gevestigd te Veenendaal;
 2. de Gebruiker: iedere consument of zakelijke (rechts-)persoon, die met de Stichting een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.

In het onderstaande zal steeds als de mannelijke vorm wordt gebruikt daarmee tevens de vrouwelijke dan wel de onzijdige vorm worden bedoeld.

II TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de Stichting aangegane overeenkomsten.

III BIJZONDERE VOORWAARDEN
De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing:
Onderdeel A van deze voorwaarden is uitsluitend van toepassing op zwemactiviteiten.
Onderdeel B van deze voorwaarden is uitsluitend van toepassing op verhuur en/of het in gebruik geven van locaties.
Onderdeel C van deze voorwaarden is uitsluitend van toepassing op terbeschikkingstelling van vakkrachten.
Onderdeel D van deze voorwaarden is van toepassingen op door de Stichting (mede) georganiseerde evenementen.

IV HUISREGELS
Voor alle accommodaties van de Stichting zijn huisregels van toepassing. Deze zijn in te zien bij de Stichting of via de website www.sportserviceveenendaal.nl. De Stichting kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen die zich niet aan de huisregels houden.

V OPDRACHT

 1. Alle offertes van de Stichting zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst met de Stichting komt eerst tot stand, nadat een opdracht door de Stichting is aanvaard.
 3. De Gebruiker staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de Stichting ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De adviezen en verrichtingen door de Stichting worden gebaseerd op deze gegevens en bescheiden. De Stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
 4. De aansprakelijkheid van de Stichting voor schade is te allen tijde beperkt tot het daartoe verzekerd bedrag minus een eventuele eigen bijdrage.
 5. De Gebruiker is steeds gerechtigd tot inzage in de door de Stichting afgesloten polis en polisvoorwaarden. Indien Gebruiker een hogere dekking wenst, dient hij daarom uitdrukkelijk schriftelijk te verzoeken. De Stichting zal alsdan trachten de verzekeraar te bewegen tot het afgeven van de gewenste dekking en is gerechtigd de daaraan verbonden premieverhoging bij Gebruiker in rekening te brengen.
 6. De Gebruiker vrijwaart de Stichting voor schade ontstaan aan persoon of goed van het personeel van de Stichting indien deze op het bedrijf van Gebruiker of een overeengekomen locatie elders, is ontstaan.
 7. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen

VI OVEREENKOMSTEN GESLOTEN VIA DE WEBSHOP
Op overeenkomsten die tot stand komen via de webshop van de Stichting zijn, in aanvulling op het voorgaande artikel, de navolgende bepalingen van toepassing:

 1. Een overeenkomst waarbij niet alleen een locatie ter beschikking wordt gesteld, doch tevens een dienst wordt geleverd, kan tot 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, door de Gebruiker worden geannuleerd zonder opgave van redenen.
 2. De Gebruiker dient daartoe het standaardformulier dat op de website van de Stichting is geplaatst (link: www.sportserviceveenendaal.nl/contact) tijdig in te vullen.
 3. Voor overeenkomsten waarbij voor bepaalde tijd een locatie ter beschikking wordt gesteld en losse kaartjes voor het zwembad, geldt geen recht tot annulering.

VII FACTURATIES

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Gebruiker het overeengekomen bedrag, zo nodig vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. De Stichting heeft het recht het met de Gebruiker overeengekomen uurtarief en de bijkomende kosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.
 2. Verrichte diensten kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan 1 maand, tussentijds in rekening worden gebracht aan de Gebruiker.
 3. De Stichting is gerechtigd van de Gebruiker de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

VIII BETALING

 1. Betaling van facturen van de Stichting dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  Bij overschrijding van deze termijn is de Gebruiker van rechtswege in verzuim.
 2. Alleen betaling door overmaking op de ten name van de Stichting gestelde bankrekening leidt tot kwijting van de Gebruiker voor de desbetreffende betaling.
 3. Betaling door de Gebruiker houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.
 4. Voor zover de Gebruiker niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de Gebruiker een bedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 50 indien het openstaande bedrag, na het intreden van het verzuim, niet alsnog binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Gebruiker wordt voldaan.
 5. Indien de Gebruiker wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de Gebruiker ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichting gehouden tot vergoeding van (buiten-)gerechtelijke incassokosten welke 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 500.
 6. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder d. bedoelde kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.
 7. Via de webshop aangeboden producten of diensten, dienen bij het plaatsen van de opdracht direct te worden betaald. 

IX OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN
Indien de Gebruiker met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft de Stichting het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de Gebruiker dientengevolge lijdt of derden lijden.

X PERSOONSGEGEVENS
De aan de Stichting verstrekte persoonsgegeven worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd. Voor verstrekking van persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan 16 jaren is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. Gebruikers hebben recht op inzage in de over hem vastgelegde gegevens, alsook het recht tot verbetering of verwijdering daarvan.
Alle informatie omtrent persoonsgegevens kunt u vinden op www.sportserviceveenendaal.nl/privacyverklaring 

XI CONVERSIE
Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die met de bedoeling van partijen het meest in overeenstemming is en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

XII TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, verband houdende met de opdracht, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

SPECIALE VOORWAARDEN
A. ZWEMACTIVITEITEN

 1. Onverminderd het bepaalde in de algemene voorwaarden gelden voor zwemactiviteiten de navolgende bepalingen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen algemene en speciale voorwaarden, gelden de speciale voorwaarden.
  Onder “zwemactiviteiten” worden tevens begrepen: zwemlessen, recreatief zwemmen, aquasporten, sport voor ouderen, 10-badenkaarten zwembad, all-inabonnementen zwembad.
 2. Aanmelding voor zwemlessen aan een minderjarige kan uitsluitend worden gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger van die minderjarige, nadat de minderjarige de leeftijd van 4 jaren heeft bereikt.
 3. Aanmelding voor zwemlessen aan een minderjarige dient te geschieden via de webshop. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de aanmelding door de Stichting is aanvaard en bevestigd en het verschuldigde inschrijfgeld is betaald. De Stichting heeft het recht zonder opgave van redenen aanmeldingen te weigeren.
 4. Bij aanvang van de opdracht voor zwemlessen verstrekt de Stichting een inroostering, voorzien van data en tijdstippen. De inroostering is voor de Stichting niet bindend en wijziging van de inroostering op verzoek van Gebruiker is niet mogelijk.
 5. Indien naar verwachting meer dan 75 zwemlesuren benodigd zullen zijn voor het behalen van een zwemdiploma, dient dat bij de aanmelding te worden vermeld. 
 6. Indien door het missen van zwemlesuren, extra uren benodigd zijn voor het behalen van het diploma, is de Stichting gerechtigd deze uren separaat in rekening te brengen. Voor de gemiste uren bestaat geen recht op restitutie. 
 7. Betaling van zwemlessen vindt plaats op basis van een door de Gebruiker te verstrekken automatische machtiging.
 8. Overeenkomsten voor abonnementen voor recreatief zwemmen en/of aquasporten en/of meerbadenkaarten kunnen via de webshop worden afgesloten. Ook losse kaartjes kunnen via de webshop worden gekocht. 
 9. Tussentijdse opzegging van overeenkomsten voor bepaalde tijd is niet mogelijk.
 10. In de zwembaden worden camera’s gebruikt, waarvan de beelden in horeca De Vallei worden vertoond op televisieschermen. Het is verboden om opnames te maken van de vertoonde beelden.

B. VERHUUR BINNENSPORTACCOMMODATIES

 1. Verenigingen/organisaties kunnen ter uitvoering van hun doelstelling binnen- en./of buitensportaccommodaties gebruiken van de Stichting.
 2. Gebruiksovereenkomsten worden gesloten voor de bepaalde tijd van 1 seizoen en eindigen van rechtswege. Annulering of tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 3. In de MIJN omgeving wordt beschreven voor welke periode de overeenkomst is aangegaan alsmede de vergoeding voor dit gebruik.
 4. De accommodaties worden schoon ter beschikking gesteld inclusief de daarbij behorende standaard inventaris (uitgezonderd klimwanden). De accommodaties dienen te worden achtergelaten in de vorm waarin zij ter beschikking zijn gesteld. Bij niet-inachtneming van deze voorwaarde komen eventuele schoonmaakkosten ten laste van de Gebruiker.
 5. De Stichting is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of goederen ontstaan tijdens of door het gebruik van de accommodatie.
 6. Indien voor de (wijze van) gebruik een toestemming of vergunning van overheidswege is vereist, dient Gebruiker zorg te dragen voor de tijdige verkrijging daarvan.
 7. Gebruiker dient voor het gebruik van de accommodatie en de daaruit mogelijk voortvloeiende schade een afdoende verzekering af te sluiten en gesloten te houden en op eerste verzoek van de Stichting daarvan bewijzen te verstrekken.
 8. De Stichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om ingeval de Gebruiker één of meer van de voorwaarden niet nakomt, de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang. Dit ontslaat Gebruiker niet van zijn (resterende) betalingsverplichtingen, zoals schoonmaakkosten, e.e.a. onverminderd het recht van de Stichting op schadevergoeding.

C.  VAKKRACHTEN 

 1. Overeenkomsten tot het verlenen van diensten -daaronder begrepen maar niet beperkt tot- het geven van sportlessen, het ter beschikking stellen van toezichthouders, al dan niet in opdracht van derden,  worden uitsluitend aangegaan voor bepaalde tijd en eindigen van rechtswege bij het verstrijken van die bepaalde tijd.
 2. Vakkrachten verrichten hun werkzaamheden onder toezicht en leiding van de Stichting. De Gebruiker kan aanwijzingen geven omtrent het te behalen resultaat van de opdracht.
 3. De Stichting is verantwoordelijk voor het voldoen aan de vooraf overeengekomen opleidingsvereisten van de vakkrachten.
 4. De diensten worden al dan niet verleend onder gebruikmaking van een door de Stichting ter beschikking gestelde accommodatie.
 5. De Gebruiker is gehouden de door de Stichting toegezonden facturen voor de verleende resp. te verlenen diensten binnen de daarop vermelde betalingstermijn te voldoen.
  Indien betaling te laat plaatsvindt, is de Stichting gerechtigd haar diensten op te schorten.
  In dat geval is Gebruiker, naast de verschuldigde hoofdsom, gehouden tot vergoeding van alle (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso.

D. EVENEMENTEN

 1. Deelname aan evenementen vindt volledig voor eigen risico plaats.
 2. De Gebruiker dient afdoende verzekerd te zijn voor schade veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. De Gebruiker vrijwaart de Stichting voor die schade.
 3. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens evenementen, tenzij zijdens de Stichting sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Aansprakelijkheid  van de Stichting is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de Stichting uitkeert.
 4. Deelname aan evenementen is afhankelijk van het maximaal aantal deelnemers.
 5. Deelname aan het evenement kan alleen indien het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en de Gebruiker instemt met toepasselijkheid van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Stichting.
 6. De Gebruiker verklaart te beschikken over een goede fysieke en psychische gezondheid en zich middels training te hebben voorbereid op het evenement.
 7. Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke instemming van de Stichting
 8. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk.
 9. De Stichting is te allen tijde gerechtigd een evenement af te gelasten. De Stichting is in dat geval niet aansprakelijk voor de door een deelnemer gemaakte kosten.
 10. De Stichting kan besluiten het toegekende startbewijs, ingeval een evenement wordt afgelast, geldig te verklaren voor de eerstvolgende editie van het evenement.
 11. de Gebruiker verleent toestemming aan de Stichting voor openbaarmaking van tijdens het evenement gemaakte beeldopnames, ook voor commerciële doeleinden.
 12. Op de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens is de privacyverklaring van de Stichting (www.sportserviceveenendaal.nl/privacyverklaring) van toepassing.