Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

I DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de Stichting: de stichting Stichting Sportservice Veenendaal, gevestigd te Veenendaal;
b. de Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon, die met de Stichting een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten, terzake
van dienstverlening door de Stichting en/of opdrachtverlening aan de Stichting.


II TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de Stichting aangegane overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de
totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen.


III OPDRACHT
a. Alle offertes van de Stichting zijn vrijblijvend.
b. Een overeenkomst met de Stichting komt eerst tot stand, nadat een opdracht door de Stichting is aanvaard.
c. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de Stichting ter beschikking
 gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De adviezen en verrichten door de Stichting worden
 gebaseerd op deze gegevens en bescheiden. De Stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
 dan ook, indien zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
d. De Stichting zal, zo nodig, personeel ter beschikking stellen, hetzij op locatie, hetzij elders. Het personeel werkt op basis van een
inspanningsverplichting. De Stichting is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
e. De aansprakelijkheid van de Stichting voor schade is te allen tijde beperkt tot het daartoe verzekerd bedrag minus een eventuele eigen bijdrage.
De Opdrachtgever is steeds gerechtigd tot inzage in de door de Stichting afgesloten polis en polisvoorwaarden. Indien Opdrachtgever een hogere
dekking wenst, dient zij daarom uitdrukkelijk schriftelijk te verzoeken. De Stichting zal alsdan trachten de verzekeraar trachten te bewegen tot het
afgeven van de gewenste dekking en is gerechtigd de daaraan verbonden premieverhoging bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
f. De Opdrachtgever vrijwaart de Stichting voor schade ontstaan persoon of goed van het personeel van de Stichting indien deze op het bedrijf van
Opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders, is ontstaan.


IV FACTURATIES
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het overeengekomen bedrag, zo nodig vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. De
Stichting heeft het recht het met de Opdrachtgever overeengekomen uurtarief en de bijkomende kosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te
indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.
b. Verrichte diensten kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan 1 maand, tussentijds in rekening worden
gebracht aan de Opdrachtgever.
c. De Stichting is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de
eindafrekening van de opdracht.


V BETALING
a. Betaling van de facturen van de Stichting dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
b. Alleen betaling door overmaking op de ten name van de Stichting gestelde bankrekening leidt tot kwijting van de Opdrachtgever voor de
desbetreffende betaling.
c. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.
d. Voor zover de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd gelijk aan de
wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 50 indien het openstaande bedrag, na
het intreden van het verzuim, niet alsnog binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt
voldaan.
e. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder d. bedoelde kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.

f. Restitutie op online aangeschafte producten is niet mogelijk. Deze producten kunnen enkel als tegoed worden toegevoegd in de online 'Mijn Omgeving'.  


VI OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN
Indien de Opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft de Stichting het recht de overeengekomen
werkzaamheden op te schorten. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt of
derden lijden.

VII CONVERSIE
Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane
bepaling gelezen te worden die met de bedoeling van partijen het meest in overeenstemming is en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

VIII TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
a. Op de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, verband houdende met de opdracht, die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

 

VIIII VERHUUR

a. Restitutie op online aangeschafte producten is niet mogelijk. Deze producten kunnen enkel als tegoed worden toegevoegd in de online 'Mijn Omgeving'. 

b. Scholen en verenigingen kunnen binnen één maand voorafgaand aan het huurmoment geen wijzigingen meer doorvoeren.

c. Particuliere huurders kunnen binnen één week voorafgaan aan het huurmoment geen wijzigingen meer doorvoeren.

d.Tijdens verhuur is de hurende partij verantwoordelijk voor eigen bezittingen en eigendommen in de accommodatie.

e.De hurende partij is verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de toegangssystemen.