Voorwaarden zwemles

VOORWAARDEN VOOR ZWEMLESSEN.

I DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Stichting: de Stichting Sportservice Veenendaal, gevestigd te Veenendaal; b. de Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon, die met de Stichting een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten, terzake van dienstverlening door de Stichting en/of opdrachtverlening aan de Stichting. c. de Opdracht: de opdracht tot het geven van zwemlessen. d. de Leerling: degene ten behoeve van wie de Opdracht is verstrekt.

II TOEPASSELIJKHEID

a. Op alle overeenkomsten tussen de Stichting en de Opdrachtgever aangaande zwemlessen zijn naast de onderhavige voorwaarden, de algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Stichting van toepassing. b. Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een tegenstrijdigheid tussen de in het eerste lid genoemde voorwaarden dan is slechts de betreffende bepaling uit de onderhavige voorwaarden van toepassing.

III OPDRACHT

a. Aanmelding voor zwemlessen aan een minderjarige kan worden gedaan nadat de minderjarige de leeftijd van vier jaren heeft bereikt. b. De door de Stichting gedane aanbieding is geldig gedurende de op de aanbieding vermelde periode. c. Indien de zwemles wordt verleend aan een minderjarige dient zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger de Opdracht te verstrekken en de daaraan verbonden voorwaarden als in privé te aanvaarden. d. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de Stichting ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De adviezen en verrichten door de Stichting worden gebaseerd op deze gegevens en bescheiden. De Stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. e. Aanvaarding van de Opdracht vindt plaats na inschrijving op de website van de Stichting. f. De Opdracht wordt verleend ten behoeve van één persoon en is niet overdraagbaar.

IV ZWEMLESSEN

a. De Stichting verzorgt de zwemlessen voor het behalen van een A-,B- en C- zwemdiploma onder de volgende voorwaarden: 1) Dat de betalingen verbonden aan de Opdracht volledig én tijdig plaatsvinden. 2) Dat bijzondere omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs op voorhand kan worden aangenomen dat zij ertoe zullen leiden dat meer dan 75 lesuren benodigd zullen zijn voor de uitvoering van de Opdracht, voorafgaand aan de eerste zwemles worden gemeld. De Stichting behoudt zich het recht voor om in dat geval geen Opdracht te aanvaarden, danwel deze slechts te aanvaarden op afwijkende condities. 3) De leerling heeft een inspanningsverplichting om aanwezig te zijn bij alle zwemlessen. Gemiste lessen worden extra in rekening gebracht. Afwijking hiervan is slechts mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen, in een dergelijke situatie worden bij meer dan 5 gemiste lessen de opvolgende lessen altijd in rekening gebracht.

V BETALING

a. Betaling van de Opdracht vindt plaats door voldoening van de volledig verschuldigde prijs op grond van een daartoe door Opdrachtgever verleende automatische machtiging. b. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de termijn in. c. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. d. Indien incasso niet mogelijk blijkt te zijn is de Stichting gerechtigd de uitvoering van de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen. e. De gemiste zwemlessen worden middels een factuur in rekening gebracht. f. Bij inschrijving wordt inschrijfgeld berekend. Deze kosten worden in mindering gebracht op de totaalprijs. g. Voor niet-genoten lesuren bestaat geen recht op restitutie van (een deel van) de pakketprijs

VI PLANNING EN OPSCHORTING

a. De Stichting streeft ernaar om minimaal 40 weken per jaar zwemlessen aan te bieden. b. Bij aanvang van de Opdracht verstrekt de Stichting een inroostering, voorzien van data en tijdstippen, voor de zwemlessen. c. De inroostering is voor de Stichting niet bindend. d. Wijziging van de inroostering op verzoek van Opdrachtgever is niet mogelijk.

VII WET BESCHERMING PERSOONGEGEVENS

a. De gegevens die Opdrachtgever aan de Stichting verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens en worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd. b. De Stichting verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor het informeren over en verlenen en verbeteren van diensten en producten. c. Voor minderjarigen jonger dan 16 jaar is toestemming van (een) ouder(s)/verzorger(s) vereist voor verstrekking van persoonsgegevens. d. Opdrachtgever heeft het recht op inzage in de over hem vastgelegde gegevens, alsook het recht tot verbetering of verwijdering van over hem vastgelegde gegevens. e. De stichting maakt gebruik van camera’s in de zwembaden. Deze beelden worden in horeca De Vallei vertoont op televisieschermen. f. Wanneer ouders door (overheids)maatregelen niet in het bad aanwezig mogen zijn tijdens het diplomazwemmen verzorgt de Stichting, indien mogelijk, een livestream. Deze livestream wordt middels een link verstrekt aan de ouders / verzorgers van de kinderen die afzwemmen. Deze link is alleen voor eigen gebruik en mag niet doorgestuurd worden aan derden. De livestream is beveiligd en alleen te bekijken met de genoemde link via YouTube. g. Het is verboden om opnamen te maken van beelden zoals benoemd in e. en f.

VIII CONVERSIE

Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die met de bedoeling van partijen het meest in overeenstemming is en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

IX WIJZIGING

a. De Stichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. b. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen tijdig aan de Opdrachtgever worden bekendgemaakt. c. Bij wijziging van het overeengekomen tarief heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds gedane vooruitbetalingen zullen in dat geval naar rato van het aantal niet genoten lessen, worden gerestitueerd.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

a. Op de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen, verband houdende met de opdracht, die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.